Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Customer Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท สถานียา จำกัด (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “บริษัท”)  ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) ซึ่งเป็น (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัท ทั้งที่เป็น ผู้ที่เคยเป็นลูกค้า ลูกค้าปัจจุบัน และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต (2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรของบริษัท (โดยเรียกรวมกันว่า “ลูกค้าองค์กร”) และ (3) บุคคลธรรมดาใด ๆ ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา (เช่น ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติ บุตร นายจ้าง ตัวแทน ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้อ้างอิง) โดยบุคคลในข้อ (1) – (3) เรียกรวมกันว่า “ท่าน” เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า บริษัท มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว“) ใช้กับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัทที่จัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีก เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ตัวแทนขาย ซุ้มกิจกรรม ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) ช่องทางโซเชียลมีเดีย ช่องทางติดต่อออนไลน์ การลงทะเบียนรับสินค้า และ/หรือ บริการต่าง ๆ และช่องทางอื่น ๆ ซึ่งบริษัทได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการนั้น ๆ ตามที่เกี่ยวข้องกับท่าน

ภายใต้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนหมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว บริษัทจึงใคร่ขอให้ท่านหมั่นตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่เสมอ โดยการปรับปรุงแก้ไขใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อบริษัท มีการแจ้งให้ทราบทางร้านค้าปลีกทุกสาขา และ/หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ และ/หรือช่องทางอื่นๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดย บริษัท รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของ บริษัท โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

 1. ขอบเขตนโยบายและความยินยอม

ท่านได้อ่านโดยละเอียดและเข้าใจว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับและครอบคลุมการใช้งาน หรือบริการต่างๆ การที่ท่านเข้าถึงนโยบายนี้ผ่านช่องทางคอมพิวเตอร์ร้านค้าปลีก และ/หรือเอกสารที่ร้านค้าปลีก และ/หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทได้แจ้งให้ท่านทราบ และทำการยินยอม โดยวิธีที่บริษัทกำหนด เป็นการถือว่าท่านอนุญาตและตกลงให้ความยินยอมต่อบริษัท ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และนโยบายอื่นๆ ของบริษัท เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการ และการต่าง ๆ ตามข้อ 3 รวมถึงการอื่นๆ ตามที่บริษัท เห็นสมควร

 1. ข้อมูลที่บริษัท เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

บริษัท รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จากท่าน ซึ่งได้มอบให้แก่บริษัท ณ วันที่ท่านได้ใช้บริการของบริษัท บนพื้นฐานความสมัครใจของท่านทุกประการ

2.1 ข้อมูลสมาชิก การสมัครการใช้งาน ทำได้โดยพนักงานหน้าร้านเป็นผู้สร้างบัญชีสมาชิกให้ และ/หรือท่านได้ให้ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์  โดยการให้ข้อมูลต่างๆ แก่ระบบ ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ ที่อยู่ ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อในโซเชียลมีเดีย หรือข้อมูลที่ท่านแจ้ง ซึ่งท่านจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ตรงตามปัจจุบัน โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น ท่านตกลงและให้ความยินยอมแก่ บริษัทฯ ในการตรวจสอบ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน เช่น ประวัติการแพ้ยา ประวัติโรคประจำตัว เพื่อให้เภสัชกรผู้จ่ายยาให้ท่าน ทราบประวัติท่าน เพื่อทำการวินิจฉัยโรค และจ่ายยาให้ท่านได้ถูกต้อง และปลอดภัย

2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า หรือแลกของรางวัล: ท่านยินยอมให้บริษัท จัดเก็บและใช้งานข้อมูลการเลือกดูสินค้า ข้อมูลการซื้อสินค้า ข้อมูลการเลือกดูของรางวัล ข้อมูลการแลกของรางวัล และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อการให้บริการด้านการขาย และการนำเสนอโปรโมชันต่างๆ แก่ท่านได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2.4 ข้อมูลสถานะผู้ใช้งานและประวัติการใช้งาน: ท่านยินยอมให้บริษัท ตรวจสอบและใช้งานข้อมูลสถานะปัจจุบันของท่านเช่น ข้อมูลประเภทสมาชิก ข้อมูลแต้มสะสมในปัจจุบัน ข้อมูลประวัติการได้รับการใช้แต้ม ข้อมูลประวัติการสั่งซื้อสินค้าและการแลกรับของรางวัล เป็นต้น เพื่อการแสดงผลข้อมูลในระบบ และการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคต

2.5 ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม: เมื่อท่านทำการตอบแบบสอบถามใดๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ ท่านตกลงให้บริษัท สามารถทำการจัดเก็บ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลนั้นๆ เพื่อการส่งเสริมการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ หรือวัตถุประสงค์อื่นใด ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้

2.6 ข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้: บริษัท อาจรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์สื่อสารของผู้ใช้งาน และที่มีการถูกบันทึกไว้บนเซิฟเวอร์ของบริษัท โดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงไอพีแอดเดรส คุณสมบัติของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ข้อมูลระบบปฏิบัติการ หมายเลขประจำเครื่อง ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ พิกัดที่ตั้งของอุปกรณ์ เป็นต้น

2.7 ข้อมูลการใช้งานระบบ: บริษัท อาจเก็บข้อมูลการใช้งานระบบของผู้ใช้งาน เช่น วันเวลาการใช้งานระบบ กิจกรรมการใช้งานระบบ การตั้งค่าระบบ การตั้งค่าภาษา เวอร์ชั่นของระบบ เป็นต้น

2.8 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของท่าน และข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัท

 1. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.1 วัตถุประสงค์ที่บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง

(1) ข้อมูลสุขภาพ (เช่น โรคประจำตัว, ประวัติแพ้ยา) เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน

(2) เพื่อดูแลและให้บริการการใช้งานระบบแก่ท่านได้อย่างถูกต้อง ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

(3) เพื่อสร้างและบริหารจัดการบัญชีสมาชิก เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค และ/หรือเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ

(4) เพื่อออกแบบสอบถามความคิดเห็น นำเสนอโปรโมชันหรือให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ให้ตรงกับความต้องการของท่านให้มากที่สุด

(5) เพื่อดูแลกิจกรรมการใช้งานโดยทั่วไปและกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานรายบุคคล เช่น การเลือกดูสินค้า การซื้อสินค้า การเลือกดูโปรโมชั่น หรือการแลกของรางวัล เป็นต้น เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้า หรือของรางวัลให้แก่ท่านได้อย่างถูกต้อง

(6) เพื่อติดต่อผู้ใช้งาน สำหรับการให้บริการ การดูแลผู้ใช้งาน หรือสำหรับการสื่อสารด้านการตลาด ที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ใช้การได้

(7) เพื่อออกแบบประสบการณ์การใช้งาน การปรับปรุงระบบรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอื่นๆ ในอนาคตของบริษัท

(8) การวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (Profiling) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เช่น เพื่อทราบข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่ท่านได้รับ และที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การพิจารณาประเภทของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่ท่านใช้จากบริษัท และหรือบริษัทในกลุ่ม หรือท่านต้องการให้บริษัทติดต่อท่านผ่านช่องทางใด ฯลฯ เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการของบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่ม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากสินค้าและบริการที่ท่านใช้จากบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์พฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้าที่สนใจในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ช่วงเวลา ที่ตั้งของลูกค้า แนวโน้มของตลาด ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการตลาด แคมเปญ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อรู้จักท่านมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ สินค้าและการบริการที่มีอยู่ของบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่ม และเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่ม  ให้ดียิ่งขึ้น

(9) เพื่อปรับปรุงและยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้าและการบริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น เช่น เพื่อประเมิน พัฒนา จัดการ ยกระดับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่มอบให้แก่ท่าน รวมถึงระบบและการดำเนินธุรกิจ และ ผลการดำเนิน งานของบริษัท การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด และผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ รวมถึงการจัดการ การตรวจสอบ การรายงาน การควบคุม หรือการบริหารความเสี่ยง การจัดทำสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกัน รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดการเก็บรักษาข้อมูลภายในองค์กร เพื่อวิเคราะห์และจัดการธุรกิจของบริษัท และทำการวิจัยตลาด สำรวจ ประเมิน พฤติกรรม ข้อมูลทางสถิติ และการแบ่งส่วนตลาด แนวโน้มและแบบแผนการบริโภค เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการวิจัย การประเมิน และการแก้ไขปัญหา เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัท และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการใหม่ๆ

(10) เพื่อบังคับใช้นโยบายการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบ การละเมิดที่อาจเกิดขึ้นเพื่อตรวจจับ ป้องกันมิจฉาชีพหรือการใช้งานในทางที่ผิด ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของท่านหรือบริษัท

(11) เพื่อให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมาย ตามที่หน่วยงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือศาล มีคำขอหรือหนังสือเรียกร้องทางกฎหมาย

 1. การแบ่งปันข้อมูล

4.1 บริษัท อาจแบ่งปันข้อมูลที่บริษัท เก็บรวบรวมไว้ กับบริษัทในเครือ (บริษัทที่อยู่ภายใต้การครอบครอง หรือความควบคุมเดียวกัน) บริษัทร่วมให้บริการ บริษัทผู้พัฒนาระบบ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในประเทศอื่น โดยบริษัทดังกล่าว จะประมวลผลและใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น และจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

4.2 พนักงานของบริษัท หรือผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลนี้โดยได้รับอนุญาตจากบริษัท หรือผู้ที่จำเป็นต้องทราบหรือเข้าถึงข้อมูลนี้ (รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ และบริษัทร่วมให้บริการ) เพื่อให้บริการที่ท่านร้องขอ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อการดำเนินการและให้บริการแก่ท่าน เช่น การตรวจสอบคำสั่งซื้อสินค้า การยืนยันการจัดส่งสินค้า การดูแลเรื่องการจัดการของรางวัล การตอบข้อสงสัย หรือการตรวจสอบการร้องเรียนต่างๆ ที่อาจะเกิดขึ้น เป็นต้น

4.3 บริษัท มีมาตราการป้องกันที่เหมาะสม สำหรับการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้กำหนด เพื่อห้ามมิให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว เพื่อดูแลความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน และเพื่อเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ นอกจากจะได้รับการเปิดเผยในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเป็นไปตามทกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดหรืออนุญาต เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สามโดยที่ท่านมิได้ให้ความยินยอม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเฉพาะเจาะจงจากท่านให้กระทำการนั้นได้ โดยท่านตกลงและยินยอมให้ บริษัท สามารถเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้:

(1) บริษัท สามารถแบ่งปัน เปิดเผย ส่ง โอน ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ไปยังหรือให้แก่ผู้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคมหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัท และระบบสามารถยืนยันตัวตนของท่านได้

(2) บริษัท อาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานภาครัฐผู้มีอำนาจตามคำสั่งหนังสือ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

 1. การควบคุมโดยผู้ใช้งาน

การเข้าถึง การแก้ไข การสั่งซื้อ การแลกของรางวัล หรือการกระทำใดๆ ในระบบ บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันการเข้าถึงและรักษาข้อมูลในบัญชีสมาชิกให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบได้เพียงผู้เดียวเท่านั้น การกระทำใดๆ ในนามผู้ใช้งาน บริษัท ถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องโดยสุจริต ที่จะปฏิเสธการกระทำที่เกิดขึ้นไม่ได้ เว้นเสียจะเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบเอง บริษัท จะทำการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามสมควร

 1. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกาหนด

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้าใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทยังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สาหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูลได้ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการ และสื่อที่ใช้ในการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 1. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

(1) การเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน

(2) การแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(3) การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับบริษัท และ (ข) กรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทมีกับท่าน ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิของท่านละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือบริษัทต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทมีดุลพินิจในการปฏิเสธคำขอของท่านได้

(4) การคัดค้าน ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

(5) การระงับการใช้ ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

(6) การถอนความยินยอม สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ในบางกรณี

(7) การลบหรือทำลาย ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของบริษัทนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(8) การร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทแจ้งแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็น และ/หรือ สามารถกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 1. คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และคุกกี้จะจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (Trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ คุกกี้บางประเภทนั้น มีความจำเป็น (Necessary cookie) เนื่องจากหากปราศจากคุกกี้ที่จำเป็นประเภทนี้แล้ว หน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถ ใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภท อื่น ๆ จะทำให้บริษัทสามารถปรับปรุงประสบการณ์การเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทำให้การท่องเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของท่าน โดยปกติ อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านตั้งค่า ว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านเลือกไม่ให้ มีการติดตามโดยคุกกี้ หรือลบคุกกี้ออกไป อาจมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และหากไม่มีการเก็บคุกกี้ การใช้งานฟังกชันหรือเว็บไซต์บางส่วนอาจถูกจำกัด นอกจากนี้ บุคคลภายนอก อาจใช้คุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน ตามประวัติกิจกรรมการของเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมประวัติของท่านหรือข้อมูลอื่นเพื่อให้ทราบว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และเว็บเพจที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชมหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่รวมรวมผ่านระบบอัตโนมัติเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ท่านเองก็อาจตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้เช่นกัน บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

 1. การยกเลิกการรับข่าวสารจากบริษัท

การปฏิเสธไม่รับข่าวสารทางการตลาดจากบริษัท ที่อาจมีในอนาคตนั้น ท่านสามารถปฏิเสธการรับข่าวสารทางการตลาดจากบริษัทได้ทุกเมื่อ ด้วยการคลิกลิงก์ “ยกเลิกการรับจดหมายข่าว” ในจดหมายข่าวในแต่ละฉบับ (ถ้ามี) หรือการสื่อสารอื่นๆ

 1. การอัพเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทำการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยบริษัท อาจทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัว ผ่านที่ร้านค้าปลีกทุกสาขา และ/หรือช่องทางออนไลน์ และ/หรือช่องทางอื่นๆ ที่ทางบริษัทได้แจ้งให้ท่านทราบ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบและสามารถตรวจสอบได้ตามที่ปรากฎที่ร้านค้าปลีกทุกสาขา และ/หรือช่องทางออนไลน์ และ/หรือช่องทางอื่นๆ ที่ทางบริษัทได้แจ้งให้ท่านทราบ การที่ท่านใช้งานหรือใช้บริการบนระบบต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมที่ทำขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อันเป็นการแสดงเจตนาที่เพิกถอนไม่ได้ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมในภายหลัง ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานบริการ (“ข้อตกลง”) ด้วย

 1. การติดต่อ

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ที่

บริษัท สถานียา จำกัด

95/5 หมู่8 ถ.มิตรภาพ ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทรศัพท์ 044295700

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

E-mail: sathaneeya@hotmail.co.th